D U Y U R U

T.C.
MALATYA HEKİMHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ

I-GENEL ŞARTLAR

13/02/2020
MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ
1- Hekimhan Belediyesine ait Muhtelif araçlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık arttırma) satış ihalesi yapılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR:

S No Markası Şase Numarası Modeli Plakası Cinsi Muamber Bedeli Geçici teminat bedeli %3


1- Isuzu NB02700 1992 44 DP 422 Otobüs 3.000.00.TL 90,00 TL
2- İveco NMS0596000T019990 1997 44DP647 Otobüs 5.000,00 TL 150,00 TL
3- Hyundai KMFYKN7HP4U057086 2005 44KK509 Kamyonet – Açık Kasa 17.000,00 TL 510,00 TL
4- Tofaş-Fiat-Kartal NM4131B0001022017 1995 44 DP 501 Otomobil 1.500,00.TL 45,00 TL
5- Ford WF04XXWPD47L56654 2008 44ET001 Otomobil 32.000,00 TL 960,00 TL


a) Yukarıda niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri, geçici teminat miktarları ve ihale saati belirtilen Hekimhan Belediyesine ait araçlar Hekimhan Belediye Başkanlığınca 26/02/2020 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 14:30’da başlayacak ve Hekimhan Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.
b) İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri Hekimhan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden öğrenebilirler. Satış ihalesine ait satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartnameyi; 250,00.-TL(İkiyüzelli TL) ücret karşılığında satın alabilirler Ayrıca adresinden mal satış şartnamesine ulaşabilirler.
c) Yukarıda niteliği belirtilen Ford Marka 2008 model makam aracının plakası Belediyemize özel tahsis edildiği için alıcıya verilmeyecektir.

MADDE 2. MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ ve KESİN TEMİNAT MİKTARI

Araç Muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları, yukarıda madde 1’de gösterilmiştir.
İstekliler söz konusu araç ihalesine katılabilmek için satın alacakları araç muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.
İştirakçilerin geçici teminat bedelini 26/02/2020 tarihinde ve saat 14:30’ a kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve Açık Teklif Usulüne göre ihale edilecek taşınmazlar için istenilen belgeleri dosya halinde 26/02/2020 tarihinde saat 14:30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Her ne surette olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
İhale bedeli üzerinden % 6 oranında kesin teminat alınır. İhale tarihinden sonra 3. Gün içerisinde yatıracaktır.
Araç satış bedellerinin ihale onay tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenecektir.

MADDE 3. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
a) 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.
b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6.maddesinde yazılı kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye katılanın üzerine ihale yapılmış bulunursa, geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı ve güvence bedeli belediyeye gelir kaydedilecektir.
MADDE 4. İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER
İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
a) Başvuru dilekçesi,
b) Mal Satış Şartnamesi,
c) Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır
d) Geçici Teminat,
e) Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi(Gerçek kişiler için)
f) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi
g) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna
dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,
h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
i) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
j) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
k) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
l) Şartname alındı makbuzu.
m) Borcu yoktur belgesi.(Belediyeden alınacak)
Araç satış ihalesine teklif verecekler; yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 26/02/2020 tarihinde Çarşamba günü saat 14:30’a kadar Hekimhan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
MADDE 5. İDARENİN YETKİSİ
İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.
MADDE 6. İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ
İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç 15(Onbeş ) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.
İta amirince onaylanan ihale kararları, onayladığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde, üzerine ihale yapılana veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.
İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.
Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin Geçici Teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.
İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
MADDE 7. HARÇ ve GİDERLER
İhale ile ilgili olarak satış bedeli % 18 KDV dahildir vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ile satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.
MADDE 8. ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU
Müşteri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden veya 32.maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren beş (5) gün içinde İhale üzerinde kalan istekli ile Belediye arasında sözleşme imzalanacak, satılan ihale bedelinden %6 Kesin teminatı 3 gün içerinde, bedelini ise 10 gün içerisinde ihale bedeline eklenerek ödeyecektir.
Üzerine satış ihalesi yapılan istekli, sözleşme süresi içerisinde toplam ihale bedelini ödeme talebinde bulunması halinde satılan aracın ihale bedelini peşin olarak Belediyenin veznesine ödeyecek ve Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesini teslim edecektir.
Ayrıca satışı yapılan aracın onaylanan ihale kararının, yukarıda bahsedilen kanun çerçevesinde üzerine ihale yapılana veya vekiline tebliği sayılan günden itibaren on beş gün içerisinde ihale bedelini ödediği takdirde satış sözleşmesi düzenlenmeyecektir.
Bu şartnamedeki zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediyeye gelir kaydedilir.
Alıcının sözleşme hükümlerine uymaması durumunda, sözleşmenin feshedileceği bildirilir. Tebligata rağmen borcun ödenmemesi halinde, sözleşme feshedilerek, Kesin teminat olarak belirlenmiş tutar, Belediyeye gelir kaydedilir.
MADDE 9. İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU
Satışı yapılan Araçların ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.

MADDE 10. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
MADDE 11. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ
İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilaflar, öncelikle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde Belediye Encümeninde çözülecektir. Çözülemediği takdirde ihtilafların çözümünde Hekimhan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
MADDE 12. DİĞER HUSUSLAR
“Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı gayri kabili rücu kaydıyla kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir 13/02/2020

Taahhüt Eden veya Vekili
İmzası : …………………………………………………..
Adı-Soyadı : …………………………………………………..
Görevi : …………………………………………………..
Yasal Adresi : …………………………………………………..
………………………….……………..…………..
Tarih : ……………..
( İşbu şartname 3 (Üç) sayfa ve 12 (oniki) maddeden ibarettir. )

İdare
Hekimhan Belediye Başkanlığı
Adına
Turan KARADAĞ
Belediye Başkanı